فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 06:45:14 +0430fa دلار و حکومت رو به زوال آن http://www.faratab.com/news/8677/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86- Fri, 08 Jun 18 05:00:02 +0430 دلار و حکومت رو به زوال آن
پیش بینی‌ها از تنزل موقعیت دلار تحت تاثیر انتظارات موجود در خصوص تغییر ناگهانی سیاست بانک‌های مرکزی به عنوان یک ریسک بزرگ پیش‌روی بازار ارز، حکایت دارد.

]]>