فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 20:58:41 +0330fa استانبول در تب و تاب انتخابات http://www.faratab.com/news/8786/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 22 Jun 18 00:18:29 +0430 استانبول در تب و تاب انتخابات
خبرنگار فراتاب در ترکیه امروز، اقدام به گفتوگو با شهروندان استانبولی درباره علت رأی دادن به احزاب دلخواه خود پرسیده است، در ادامه این گفتوگوهای جالب را می خوانید:

]]>
چرا انبان اردوغان خالی است؟ http://www.faratab.com/news/8740/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 10 Jun 18 11:01:15 +0430 چرا انبان اردوغان خالی است؟
در کارزارهای انتخاباتی جدید ترکیه شعارهای سیاسی و سمت و سوی مجادله ها نه از جانب اردوغان و اطرافیان او، بلکه تا حدودی از جانب جبهه‌ی مخالفان تعیین می شود.

]]>
ترکیه در حال و هوای انتخابات http://www.faratab.com/news/8648/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Thu, 07 Jun 18 12:56:50 +0430 ترکیه در حال و هوای انتخابات
عکس ها: شقایق کمالی

]]>