فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:59:01 +0330fa احداث خانه امید برای بازنشستگان/ یکسان سازی حقوق http://www.faratab.com/news/8646/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-- Wed, 06 Jun 18 18:00:01 +0430 احداث خانه امید برای بازنشستگان/ یکسان سازی حقوق
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ریزی صندوق بازنشستگی کشوری در این دوره گفت: احداث خانه امید در استان‌ها، یسکان سازی حقوق بازنسشتگان، ارائه خدمات بیمه تکمیلی و خدمات فرهنگی و حمایتی بخشی از برنامه‌های پیش بینی شده است.

]]>