فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 20:28:17 +0330fa مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران/دادن نمره منفی به عملکرد سازمان محیط زیست http://www.faratab.com/news/8642/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-- Tue, 05 Jun 18 18:17:57 +0430 مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران/دادن نمره منفی به عملکرد سازمان محیط زیست
در روز جهانی محیط زیست ، یک استاد رشته محیط زیست دانشگاه تهران، « مدیریت غلط منابع آب، گرد و غبار و شیوه‌های نادرست در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیستی» را مهمترین چالش‌های این حوزه در کشور دانست.

]]>