فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 05:06:24 +0330fa مناسب سازی شهر برای جانبازان و توان یاب ها http://www.faratab.com/news/8636/-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-- Tue, 05 Jun 18 17:53:03 +0430  مناسب سازی شهر برای جانبازان و توان یاب ها
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران توجه و تعهد کلی به مناسب‌سازی و ساختن شهری با فرصت‌های برابر برای همه، جانبازان و توان‌یابان، ایثارگران، کودکان و زنان را از مدیریت شهری خوستار شد.

]]>