فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 09:07:07 +0330fa بازخوانی یک حادثه/ تمام مقصران حادثه خط ۵ مترو http://www.faratab.com/news/8633/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88 Tue, 05 Jun 18 17:43:07 +0430 بازخوانی یک حادثه/ تمام مقصران حادثه خط ۵ مترو
بررسی برای روشن شدن ابعاد اتفاق خط ۵ مترو ادامه دارد. فعالیتهای فرهنگی مستمر برای آنکه مسافران چنین واکنشی را تکرار نکنند و تهیه گزارشی که نشان می دهد چه کسانی در به وجود آمدن آن سهم داشتند.

]]>