فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 16:11:38 +0330fa یکی از خون‌بارترین روزهای ایران به روایت اهل قلم http://www.faratab.com/news/8618/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%84%D9%85 Tue, 05 Jun 18 15:50:02 +0430 یکی از خون‌بارترین روزهای ایران به روایت اهل قلم
کتاب‌های متعددی در طول 55 سال گذشته درباره قیام 15 خرداد به رشته تحریر درآمده است که به شرح زوایای مختلف این حرکت مردمی را برای آیندگان پرداخته‌اند.

]]>