فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:15:27 +0330fa جزییات نامه ظریف به همتایان http://www.faratab.com/news/8599/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86 Mon, 04 Jun 18 16:00:02 +0430 جزییات نامه ظریف به همتایان
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه ای تفصیلی به همتایان خود در سایر کشورها، آخرین وضعیت برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از آن و تداوم رویکرد تحریک آمیز و غیر قانونی دولت این کشور در تخریب این توافق بین المللی را تشریح کرد.

]]>