فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:13:14 +0330fa نظریک جمعیت‌شناس درباره نرخ باروری زنان ایران http://www.faratab.com/news/8591/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 04 Jun 18 02:40:01 +0430 نظریک جمعیت‌شناس درباره نرخ باروری زنان ایران
یک جمعیت‌شناس با استناد بر امارها گفت که ۳۸ درصد دلیل کاهش باروری در ایران، افزایش سن ازدواج است. در سال ۴۲ میانگین سن ازدواج زنان کشور حدود ۱۸ سال بوده که در حال حاضر به ۲۳ سال رسیده است.

]]>