فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:02:04 +0430fa نشست کره: تاریخ سازی یا آغاز جنگ http://www.faratab.com/news/8452/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87%3A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF Wed, 30 May 18 20:40:01 +0430 نشست کره: تاریخ سازی یا آغاز جنگ
ترامپ به زودی درخواهد یافت که واشنگتن و پیونگ یانگ حقیقتاْ می توانند تاریخ ساز شوند یا در مسیر یک منازعه نظامی قرار دارند!

]]>