فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 13:16:42 +0430fa مدال طلای الهه احمدی در جام جهانی تیراندازی مونیخ http://www.faratab.com/news/8432/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE Sun, 27 May 18 21:11:54 +0430 مدال طلای الهه احمدی در جام جهانی تیراندازی مونیخ
در ادامه رقابت‌های تیراندازی جام جهانی مونیخ ، الهه احمدی بانوی شایسته کشورمان با اقتدار بر سکوی نخست جهان تکیه زد.

]]>