فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 11:52:24 +0430fa وعده های پوچ سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران http://www.faratab.com/news/8286/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DA%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 23 May 18 15:25:52 +0430 وعده های پوچ سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران
ماجرای طرح جدید ترافیک برای شهروندان به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با وجود ورود به سومین ماه سال هنوز تکلیف بسیاری از کسانی که به آنها سهمیه تعلق می گیرد، مشخص نیست. معاون شهردار هم گفت سهمیه ها کم بود و به خبرنگارانی که طرح نگرفتند کارت بلیت می دهیم و حرف

]]>