فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:48:13 +0430fa حکم حبس برخی از متهمان کانال های تلگرامی http://www.faratab.com/news/8274/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C Wed, 23 May 18 17:10:02 +0430 حکم حبس برخی از متهمان کانال های تلگرامی
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از محکومیت برخی متهمان پرونده کانال های تلگرامی به حبس خبر داد و گفت: البته رای آنها قطعی نشده و در صورت اعتراض حق دارند تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.

]]>