فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:00:51 +0430fa برخورد با دستگاه‌های خدمات‌رسان درصورت قطع خدمات بدون هماهنگی http://www.faratab.com/news/8213/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C Fri, 18 May 18 21:00:01 +0430 برخورد با دستگاه‌های خدمات‌رسان درصورت قطع خدمات بدون هماهنگی
استاندار خوزستان گفت: دستگاه‌های خدماتی به‌ هیچ‌ وجه بدون هماهنگی با ستاد تسهیل یا فرماندار حق قطع خدمات خود را ندارند.

]]>
مهار ریزگردها و افزایش سرانه فضای سبز http://www.faratab.com/news/8093/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Sat, 12 May 18 15:55:01 +0430 مهار ریزگردها و افزایش سرانه فضای سبز
مدیران منطقه آزاد اروند در نشست با رییس شورای شهر تهران راههای همکاری برای عمران این منطقه را بررسی کردند.

]]>