فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:07:12 +0330fa نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟ http://www.faratab.com/news/2305/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jun 16 10:44:22 +0430 نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.

]]>
بازگشت «هدیه تهرانی» با «عادت نمی‌ کنیم» به سینما! http://www.faratab.com/news/852/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%A7--%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%21 Tue, 12 Apr 16 04:49:02 +0430 بازگشت «هدیه تهرانی» با  «عادت نمی‌ کنیم» به سینما!
«عادت نمی کنیم» دومین فیلم ابراهیم ابراهیمیان از نیمه‌ی اردیبهشت روی پرده‌ی سینما می‌رود.

]]>