فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:06:39 +0330fa منابع مالی بزرگترین چالش برنامه جهانی غذا http://www.faratab.com/news/6829/-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7- Tue, 21 Nov 17 21:57:15 +0330  منابع مالی بزرگترین چالش برنامه جهانی غذا
برنامه جهانی غذا (World Food Programme) از جمله سازمان های زیر نظر سازمان ملل متحد است که جهت کمک به مردمی که قادر به تأمین غذای کافی جهت اعضای خانواده خود نیستند تلاش می‌کند.

]]>
نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟ http://www.faratab.com/news/2305/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jun 16 10:44:22 +0430 نخستین بازیگر زن در سینمای ایران که بود؟
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.

]]>
آیا صندوقی برای حمایت از هنرمندان احیا می‌ شود؟ http://www.faratab.com/news/847/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Apr 16 02:15:02 +0430 آیا صندوقی برای حمایت از هنرمندان احیا می‌ شود؟
همزمان با تقویت امید برای رفع چالش‌های پیش روی صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان، خبرهای مسلسل وار از ابتلای داود رشیدی به آلزایمر حکایت دارد و ظاهرا این بازیگر ۸۲ ساله سینمای ایران نیز وضعیتی شبیه به شهلا ریاحی یافته است؛ شرایطی که برای تغییرش ...

]]>