فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 00:07:51 +0330fa چند هزار نفر برای حذف یارانه‌شان شکایت کردند؟ http://www.faratab.com/news/10913/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 23 Oct 19 21:30:01 +0330 چند هزار نفر برای حذف یارانه‌شان شکایت کردند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار شکایت حذف شدگان از دریافت یارانه گفت: وزارت کار در جریان حذف یارانه دهک‌های پردآمد مصمم است که این کار با کمترین میزان خطایی صورت گیرد.

]]>
فعلاً نمی توانیم همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم http://www.faratab.com/news/10056/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 20:10:01 +0430 فعلاً نمی توانیم همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهیم

]]>
احضار وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و سایپا به مجلس http://www.faratab.com/news/8101/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sat, 12 May 18 21:30:01 +0430 احضار وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و سایپا به مجلس
به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.

]]>
شریعتمداری به دنبال گشایش ارتباطات اقتصادی با اربیل http://www.faratab.com/news/7965/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Wed, 02 May 18 14:37:15 +0430 شریعتمداری به دنبال گشایش ارتباطات اقتصادی با اربیل

]]>
شناسایی روش های نوین تامین مالی توسط ایدرو در اولویت باشد http://www.faratab.com/news/7772/-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 22 Apr 18 11:50:02 +0430  شناسایی روش های نوین تامین مالی توسط ایدرو در اولویت باشد

]]>