فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:18:07 +0330fa بهره برداری از فاز اول خط ۶ مترو در نیمه اول امسال http://www.faratab.com/news/7771/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%DB%B6-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sun, 22 Apr 18 10:50:01 +0430 بهره برداری از فاز اول خط ۶ مترو در نیمه اول امسال
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران از تکمیل خط 3 و بهره برداری خط 6 مترو در نیمه اول سال 97 خبر داد. 

]]>