فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:57:46 +0330fa اخیرا207 مورد گاز گرفتگی در کرمانشاه روی داده است http://www.faratab.com/news/10953/%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7207-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C--%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 28 Oct 19 23:20:01 +0330 اخیرا207 مورد گاز گرفتگی  در کرمانشاه روی داده است
افزایش آمار گاز گرفتگی در کرمانشاه

]]>
چرایی مسمومیت با قارچ http://www.faratab.com/news/8231/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86 Mon, 21 May 18 15:20:01 +0430 چرایی مسمومیت با قارچ
رئیس انجمن تغذیه ایران تاکید کرد: استفاده از قارچ‌ سمی می‌تواند کشنده باشد؛ به همین دلیل مردم نباید از قارچ‌هایی که در طبیعت رشد می‌کنند استفاده کنند.

]]>
مسمومیت دانشجویان سنندج با سم مورچه http://www.faratab.com/news/7764/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87- Sat, 21 Apr 18 12:20:01 +0430 مسمومیت دانشجویان سنندج با سم مورچه
سرپرست اورژانس کشور از مسمومیت دانشجویان سنندج

]]>