فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:53:43 +0430fa تاثیر صنایع‌دستی در مسکن و صنعت ساختمان http://www.faratab.com/news/7746/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86- Thu, 19 Apr 18 04:00:02 +0430 تاثیر صنایع‌دستی در مسکن و صنعت ساختمان
سرپرست معاونت صنایع‌دستی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی می‌تواند در مسکن و صنعت ساختمان موثر باشد، گفت: سعی داریم ارتباط صنایع‌دستی و برج سازان را در کلان شهری مثل تهران برقرار کنیم.

]]>