فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:46:34 +0330fa فاز دوم شهرآفتاب امسال تکمیل می شود http://www.faratab.com/news/7648/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 12 Apr 18 17:00:27 +0430 فاز دوم شهرآفتاب امسال تکمیل می شود
مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب مهم‌ترین اولویت نمایشگاه شهر آفتاب در سالجاری را جذب سرمایه‌گذاری و ساخت سالن‌های نمایشگاهی عنوان کرد.

]]>