فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 13 Aug 20 21:23:22 +0430fa سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما! http://www.faratab.com/news/7630/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Apr 18 01:43:23 +0430 سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما!
جیش الاسلام در صورت خروج از دوما گزینه‌های زیادی پیش روی خود ندارد و عمده گزینه‌ها مربوط به مناطق تحت نفوذ ترکیه است. بنابراین طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به خود به مناطق تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد.

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>