فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:51:56 +0330fa ترس، انزجار و فقر؛ ایتالیا پس از انتخابات http://www.faratab.com/news/7583/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Thu, 29 Mar 18 14:35:27 +0430 ترس، انزجار و فقر؛ ایتالیا پس از انتخابات
نقشه‌ی ایتالیای پس از انتخابات دو ویژگی اصلی دارد: ترس و فقر.

]]>