فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 17 Dec 18 12:12:20 +0330fa درگذشت منوچهر ستوده، ایرانشناس برجسته http://www.faratab.com/news/798/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87 Sat, 09 Apr 16 22:20:55 +0430 درگذشت منوچهر ستوده، ایرانشناس برجسته
حمیدرضا افسری، مشاور فرهنگی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی از درگذشت دکتر منوچهر ستوده، ایرانشناس و جغرافیدان در بیمارستان طالقانی چالوس خبر داد.

]]>