فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 20 Oct 19 05:03:04 +0330fa ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا http://www.faratab.com/news/7200/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Wed, 17 Jan 18 20:07:28 +0330 ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا
نمونه کشمیر آشکارترین نمونه عینی یک بحران ژئوپلتیکی است که توانسته بر مجموعه امنیتی فضای منطقه شبه قاره هند اثری بی بدیل و دامنه دار داشته باشد.

]]>