فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 06:38:58 +0430fa کشورهایی که جوانمرگ شدند (بخش دوم) http://www.faratab.com/news/6952/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%28%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%29 Wed, 06 Dec 17 12:17:29 +0330 کشورهایی که جوانمرگ شدند (بخش دوم)
در حال حاضر در حدود 200 کشور در جهان وجود دارد اما در طول تاریخ همواره کشورهایی بوده اند که طول عمر آنها به پایان رسیده و اکنون دیگر در نقشه جغرافیایی وجود ندارند.

]]>