فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 13:17:17 +0330fa افراطی گری در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6938/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 29 Nov 17 17:29:36 +0330 افراطی گری در خاورمیانه
کتاب «افراطی گری در خاورمیانه» نوشته رضا فضلعلی راهی بازار چاپ و نشر شد.

]]>