فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 12 Aug 20 16:40:01 +0430fa رئیس فدراسیون کبدی: توطئه قبل انتخابات علیه من است http://www.faratab.com/news/6936/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 30 Nov 17 09:55:03 +0330 رئیس فدراسیون کبدی: توطئه قبل انتخابات علیه من است
محمدرضا مقصودلو می‌گوید اسیر یک توطئه انتخاباتی شده است!

]]>