فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 07:12:54 +0430fa دلیل تعلل در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی مهم چیست؟ http://www.faratab.com/news/6916/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 29 Nov 17 14:15:02 +0330 دلیل تعلل در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی مهم چیست؟
با وجود بلاتکلیفی چند فدراسیون برای برگزاری انتخابات، همچنان زمان برگزاری مجمع انتخاب ریاست چند فدراسیون نامشخص است.

]]>