فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 06:54:24 +0430fa ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6862/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-2-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 24 Nov 17 22:55:02 +0330 ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه
بر اساس نتایج مطالعات تیم تحقیقاتی پژوهشگاه زلزله‌شناسی، رخداد لرزه‌ای روز 21 آبان در استان کرمانشاه، یکی از بزرگترین و مخرب‌ترین زمین‌لرزه‌های دو دهه اخیر ایران است؛ گونه‌ای که میزان جابه‌جایی قائم زمین در این زمین‌لرزه 90 سانتی‌متر بوده است و زمین لغزش

]]>