فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 11:33:18 +0430fa رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور! http://www.faratab.com/news/9223/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%21 Tue, 28 May 19 23:13:10 +0430 رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور!
کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر از اسلامشهر، بازیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌ی صداوسیمای مرکز کرمانشاه و در نهایت، همسر دوم و مقتول محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران.

]]>
نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل! http://www.faratab.com/news/9222/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%21 Tue, 28 May 19 22:18:44 +0430 نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل!

]]>
اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم http://www.faratab.com/news/8087/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85 Sat, 12 May 18 11:24:52 +0430 اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم
سرپرست شهرداری تهران و یکی از کاندیداهای تصدی این پست با اشاره به اینکه پس از فراز و نشیب های اخیر، شهرداری تهران آرامش می‌خواهد، گفت: اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نخواهم کرد.

]]>
تکذیب، سکوت و تایید یک استعفا! http://www.faratab.com/news/7537/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%21 Wed, 14 Mar 18 18:27:48 +0330 تکذیب، سکوت و تایید یک استعفا!

]]>
17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری تهران http://www.faratab.com/news/7225/17-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-97-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Jan 18 21:45:03 +0330 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری تهران
شهردار تهران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم پیش بینی نرخ تورم بیش از 10 درصدی برای سال آینده با کاهش 2.2 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری و با کاهش 17 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص در تفر

]]>
باید در کالبد تهران روح تازه ای بدمیم http://www.faratab.com/news/6830/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%85 Wed, 22 Nov 17 10:00:01 +0330 باید در کالبد تهران روح تازه ای بدمیم
شهردار تهران با بیان اینکه در گذشته شهرداری بیش از حد مراسم محور و مناسک محور بود و به کارایی و اثر بخشی فعالیت‌ها کمتر توجه داشته است، گفت: اما از این به بعد پرداختن به محتوا و کیفیت فعالیت ها در ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بیشتر مورد توجه قرار

]]>