فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Mar 20 04:15:23 +0430fa درد خاورمیانه چیست؟ http://www.faratab.com/news/6806/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 18 Nov 17 01:09:49 +0330 درد خاورمیانه چیست؟
استاد شهیر انسان شناسی دانشگاه مک گیل، فرهنگ طایفه گرایی نهادینه شدن در خاورمیانه عربی را مهم ترین عامل مشکلات این منطقه و جلوگیری از به نیتجه رسیدن تحولات اصلاح طلبانه در خاورمیانه می داند.

]]>