فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 10:11:34 +0330fa تخیل در خدمت تصور http://www.faratab.com/news/6775/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1 Sun, 12 Nov 17 01:40:38 +0330 تخیل در خدمت تصور
دایی جان ناپلئون به چند دلیل کتاب مهمی است؛ طنزی پرمعناست در رد و نقد برخی خصایل فرهنگی ایرانی و همچنین طنزی گزنده است در واکاوی ریشه‌های سیاسی «توهم توطئه» که بحثی است دیرپا در زمینه‌ی مطالعاتی بسیاری از قدما و متأخرین.

]]>