فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 24 May 19 10:09:28 +0430fa ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب http://www.faratab.com/news/6506/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8 Sun, 06 Aug 17 18:21:13 +0430 ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب
برنامه‌‌ریزی جدی را برای مواجه شدن با این بحران را باید از نقطه‌ای شروع کرد. با توجه به جمیع مباحث مطرح شده در این مدت نقطه‌عطف را می‌توان تقسیم بندی کلی این بحران در دو بخش مجزا به حساب آورد. بخش آب شرب را باید از آب کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی تفکیک کرد

]]>