فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 09 Mar 21 01:08:10 +0330fa بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6489/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 02 Aug 17 15:25:50 +0430 بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه
چهاردهمین جلسه از یکشنبه های حقوق شناسی انجمن حقوق شناسی روز یکشنبه 8 مرداد 96 با موضوع «بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه و حقوق قربانیان در پرتو اسناد داخلی و بین المللی» در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

]]>