فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 24 May 19 10:08:27 +0430fa در باب هرمنوتیک زندگی http://www.faratab.com/news/6520/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Sun, 13 Aug 17 18:15:00 +0430 در باب هرمنوتیک زندگی
در این مقاله خلاصه ای از ایده فلسفی هرمنوتیک زندگی ارائه شده‌است. هرمنوتیک زندگی روش تفسیری است که جان مایه کتاب «درآمدی بر فهم جهان زندگی» را تشکیل می‌دهد. هدف از ارائه این ایده روش تفسیر، کشف منطق پنهان نظامات اجتماعی است.

]]>
یادداشت های فلسفی: گذر از علوم-سیاسی به هرمنوتیک سیاسی http://www.faratab.com/news/6485/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%3A-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 30 Jul 17 15:46:21 +0430 یادداشت های فلسفی: گذر از علوم-سیاسی به هرمنوتیک سیاسی
نچه در دانشگاه های ایران ذیل عنوان علوم-سیاسی تدریس می شود، «نه علم است و نه سیاست» به عبارتی اگر بخواهیم قضاوت کنیم که آیا ما دارای رشته ای مستقل و واحد بنام علوم-سیاسی هستیم؟رگز نخواهیم توانست پاسخی درخور بیابیم.

]]>