فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 09 Mar 21 00:29:09 +0330fa دولت یازدهم آواربرداری از خرابه‌ها را به بهترین شکل انجام داد http://www.faratab.com/news/6451/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Tue, 18 Jul 17 20:15:50 +0430 دولت یازدهم آواربرداری از خرابه‌ها را به بهترین شکل انجام داد
دکتر محمد رئوف قادری، نماینده سابق مجلس و کارشناس ارشد مسائل استراتژیک در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که مهم‌ترین موفقیت دولت یازدهم خارج کردن کشور از شرایط بحرانی ایجاد شده در سال‌های متعاقب پایان دولت دهم است.

]]>