فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Feb 19 13:20:31 +0330fa سرگشتگی کرمانشاهیان در یافتن مسیر توسعه! http://www.faratab.com/news/6416/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%21 Mon, 10 Jul 17 14:40:19 +0430 سرگشتگی کرمانشاهیان در یافتن مسیر توسعه!
كرمانشاهيان در يافتن مسير توسعه دچار سرگشتگي شده اند / جامعه كرمانشاهي گرفتار نوعي نخبه كشي تراژديك است

]]>