فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 19 May 19 19:32:47 +0430fa کاندیداهای محتمل کُرد اهل سنت برای وزارت و معاونت تا استانداری و سفارت! http://www.faratab.com/news/6408/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%21 Fri, 07 Jul 17 14:59:48 +0430 کاندیداهای محتمل کُرد اهل سنت برای وزارت و معاونت تا استانداری و سفارت!

]]>