فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Aug 19 23:20:22 +0430fa واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام؟ http://www.faratab.com/news/7887/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9F Fri, 27 Apr 18 20:05:01 +0430 واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام؟
در حدود یک هفته دیگر موعد تائید یا عدم تائید تعلیق تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران از سوی آمریکا به پایان می رسد.

]]>
موانع نقد چک نفوذ ایران در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7483/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87- Tue, 27 Feb 18 15:49:27 +0330 موانع نقد چک نفوذ ایران در خاورمیانه
تغییراتی که در توازن قوای خاورمیانه در 10 سال اخیر شاهد آن هستیم هنوز برای ایران به قدرت دیپلماتیک مبدل نشده است. ...

]]>
بارزانی قصد اعلام استقلال ندارد! http://www.faratab.com/news/6402/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Wed, 05 Jul 17 20:48:35 +0430 بارزانی قصد اعلام استقلال ندارد!
قهرمان‌پور معتقد است کنش بارزانی بر مبنای دو گام به پیش و یک گام به عقب قابل خوانش است. از یک طرف، به حمایت تمامی کردها در داخل اقلیم و حتی در منطقه نیاز دارد و از طرف دیگر، متوجه این واقعیت است که باید با آنکارا، تهران، دمشق و بغداد تعامل کند.

]]>