فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:36:32 +0330fa رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه http://www.faratab.com/news/6388/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87- Sat, 01 Jul 17 20:42:12 +0430  رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه
نگاه به روند قیمت نفت در روز های گذشته حاکی از این است که تلاش کشور ها برای کاهش سطح عرضه تا حدودی بی نتیجه بوده است و قیمت این کالای اساسی همچنان در حال کاهش است.

]]>