فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:27:00 +0330fa پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه! http://www.faratab.com/news/9241/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Mon, 17 Jun 19 03:18:23 +0430 پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه!
زنگ ها به صدا درآمده اند؛ سیاست زدگی تهدیدی برای عقلانیت و خردورزی

]]>
نه گفتن به یارانه ی چندصدهزار تومانی یا ایرانی بودن تروریست های هفده خرداد تهران؟ http://www.faratab.com/news/6340/%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Mon, 19 Jun 17 15:52:15 +0430 نه گفتن به یارانه ی چندصدهزار تومانی یا ایرانی بودن تروریست های هفده خرداد تهران؟
در حالیکه مشارکت طبقه متوسط و اقوام ساکن مرزهای کشور لبخند رضایت را بر لبان بسیاری از روشنفکران کشور نشانده بود، حادثه تروریستی تهران به یک باره واکنش‌های عجیبی را برانگیخت.

]]>