فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 08:28:33 +0330fa تروریسم و تجارت مجرمانه، تهدید علیه امنیت منطقه ای http://www.faratab.com/news/9850/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 28 Aug 19 10:02:16 +0430 تروریسم و تجارت مجرمانه، تهدید علیه امنیت منطقه ای

]]>
درس های جنگ عراق http://www.faratab.com/news/7640/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Thu, 12 Apr 18 14:41:29 +0430 درس های  جنگ عراق
طی 15 سال از زمان آغاز جنگ توسط جورج بوش، خاورمیانه گرفتار آشوبی ویرانگر شده است و جایگاه ایالات متحده به عنوان یک هژمون خیرخواه پس از دوران جنگ به صورتی برگشت ناپذیر رو به نزول است. آیا سیاست گذاران آمریکا در حال تکرار تراژدی خطاها هستند؟

]]>
نوروز و موازنه هویت در منطقه http://www.faratab.com/news/7561/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Fri, 23 Mar 18 16:49:23 +0430 نوروز و موازنه هویت در منطقه

]]>
قدرت نرم آمریکا در سراشیب سقوط! http://www.faratab.com/news/7413/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%21 Thu, 15 Feb 18 03:35:02 +0330 قدرت نرم آمریکا در سراشیب سقوط!

]]>
آمریکا به تنهایی نمی تواند مقابل ایران بایستد http://www.faratab.com/news/6741/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF Fri, 20 Oct 17 20:36:55 +0330 آمریکا به تنهایی نمی تواند مقابل ایران بایستد

]]>
چرا رفراندوم کردستان به معنای پایان عراق است؟ http://www.faratab.com/news/6728/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 10 Oct 17 02:36:31 +0330 چرا رفراندوم کردستان به معنای پایان عراق است؟
رویدادهای زیادی وجود دارند که می توان آنها را نشانی بر بیهوده بودن جنگ آمریکا در عراق بر شمرد. با اینحال از آنجاییکه تاریخ رویدادهای برجسته و متمایز را دوست دارد بهتر است 25 سپتامبر 2017، برگزاری همه پرسی استقلال کردها را برگزید.

]]>
بارقه امید برای ترامپ در عراق بحران زده http://www.faratab.com/news/6334/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sun, 18 Jun 17 01:55:47 +0430 بارقه امید برای ترامپ در عراق بحران زده
آیا شکست دولت اسلامی در عراق را می توان یک دستاورد سیاست خارجی برای ترامپ بر شمرد؟ پس از سقوط قریب الوقوع موصل چه پیش خواهد آمد؟

]]>