فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:55:57 +0330fa حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد http://www.faratab.com/news/10010/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 03 Sep 19 10:47:00 +0430 حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد
تاکید محمد جواد ظریف به رفع نگرانی های منطقه با در نظر گرفتن حقوق کردها و ابراز نگرانی وی از حضور آمریکا در منطقه از یک‌ سو و مذاکره ترکیه با آمریکا که باعث مشروعیت بخشیدن به این حضور می شود از سوی دیگر.

]]>
پیام تبریک ظریف به فرانک والتر اشتاین مایر http://www.faratab.com/news/5726/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1 Mon, 13 Feb 17 16:56:04 +0330 پیام تبریک ظریف به فرانک والتر اشتاین مایر
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتخاب فرانک والتر اشتاین مایر را به عنوان رئیس جمهوری آلمان تبریک گفت.

]]>
هیچ کس نمی‌تواند توافق را پاره و یا مذاکره را تکرار کند http://www.faratab.com/news/2460/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 22 Jun 16 19:41:27 +0430 هیچ کس نمی‌تواند توافق را پاره و یا مذاکره را تکرار کند
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: شرکت‌ها و بانک‌های فرانسوی نباید از شعارهای انتخاباتی یکی از کاندیداها در آمریکا نگران باشند زیرا هیچ کس نمی‌تواند توافق را پاره و یا مذاکره را تکرار کند.

]]>
دیدار ظریف با همتای آمریکایی خود http://www.faratab.com/news/1939/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF Thu, 19 May 16 12:32:03 +0430 دیدار ظریف با همتای آمریکایی خود

]]>
احمدی نژاد با یک استخاره من را رئیس سازمان انرژی اتمی کرد و با یک SMS وزیرخارجه! http://www.faratab.com/news/710/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-SMS-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87%21 Tue, 29 Mar 16 10:31:39 +0430 احمدی نژاد با یک استخاره من را رئیس سازمان انرژی اتمی کرد و با یک SMS وزیرخارجه!
علی اکبر صالحی که از چهره های موثر در توافق هسته ای به شمار می رود در مصاحبه ای گفته است که در دولت اصولگرای احمدی نژاد قصد گرفتن ریاست و وزارت نداشته است اما با اصرار شخص رئیس جمهور وقت ابتدا به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است و سپس به عنوان وزیر خ

]]>