فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:24:05 +0330fa ارتش قطر به حالت آماده باش درآمد http://www.faratab.com/news/6263/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF Tue, 06 Jun 17 19:32:34 +0430 ارتش قطر به حالت آماده باش درآمد
در حالی که بحران قطر و کشورهای عربی وارد دومین روز خود شده است با وجود برخی ابتکارات کشورهای همسایه، تنش ادامه یافته است. از سوی دیگر مطبوعات سعودی با لحنی شدیدتر قطری‌ها را تهدید به سرنوشتی سخت می‌کنند. همزمان قطری‌ها نیز برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی

]]>