فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 21 Jan 19 22:32:28 +0330fa قطر کوچک و مراوده با بزرگان قدرت! http://www.faratab.com/news/7569/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%21 Fri, 13 Apr 18 21:55:27 +0430 قطر کوچک و مراوده با بزرگان قدرت!
بررسی علل توافقات نظامی قطر با قدرت های بزرگ

]]>
قطر و نگاه به متغير بازي ايران در شرايط ويژه و بحراني http://www.faratab.com/news/6286/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A Fri, 09 Jun 17 07:30:51 +0430 قطر و نگاه به متغير بازي ايران در شرايط ويژه و بحراني

]]>
اهمیت قطر از منظر سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی! http://www.faratab.com/news/6262/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%21 Tue, 06 Jun 17 19:09:37 +0430 اهمیت قطر از منظر سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی!
سرمایه گذاریهای بزرگ بین المللی قطر از روسیه، بریتانیا، فرانسه تا اقلیم کردستان و سودای سرمایه گذاری در آمریکا

]]>
قطر؛ بودن یا نبودن، مسئله این است! http://www.faratab.com/news/6259/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%9B-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Tue, 06 Jun 17 16:56:39 +0430 قطر؛ بودن یا نبودن، مسئله این است!

]]>
انزوای عربی علیه قطر از لحظه شروع تا واکنشهای بین المللی http://www.faratab.com/news/6255/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Tue, 06 Jun 17 10:49:46 +0430 انزوای عربی علیه قطر از لحظه شروع تا واکنشهای بین المللی

]]>
10 نکته از چرایی قطع روابط دوحه -ریاض! http://www.faratab.com/news/6253/10-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Mon, 05 Jun 17 19:11:50 +0430 10 نکته از چرایی قطع روابط دوحه -ریاض!

]]>