فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 15:51:08 +0330fa توافق برگزیت در چالش مجالس بریتانیا http://www.faratab.com/news/9044/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Mon, 26 Nov 18 13:24:20 +0330 توافق برگزیت در چالش مجالس بریتانیا
در پی تصویب شدن توافق برگزیت در بروکسل به نظر می رسد نمایندگان میانه رو هر دو حزب بزرگ بریتانیا با این توافق در مجالس بریتانیا موافقت خواهند کرد.

]]>
ظهور سنتریسم جدید http://www.faratab.com/news/8918/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 16 Sep 18 18:50:32 +0430 ظهور سنتریسم جدید
یک اتاق فکر نشان می دهد بریتانیایی ها در حال کشیده شدن به سوی ایده های سنتریستی سیاسی هستند، بنابر این اگر از زبان توری ها ایده های چپ گرایانه شنیدید تعجب نکنید.

]]>
شکست قمار ترزا می http://www.faratab.com/news/6288/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C Fri, 09 Jun 17 18:51:11 +0430 شکست قمار ترزا می
روز پنج‌شنبه بریتانیا شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بود؛ این انتخابات که به انگیزه افزایش تسلط حزب حاکم محافظه‌کار بر مجلس عوام برگزار شد برخلاف انتظار این حزب به افزایش کرسی‌های حزب اپوزیسیون و از دست رفتن اکثریت محافظه‌کار انجامید.

]]>
رقابت نزدیک و نتیجه مبهم http://www.faratab.com/news/6284/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85 Thu, 08 Jun 17 20:23:04 +0430 رقابت نزدیک و نتیجه مبهم
مردم بریتانیا در حالی از صبح امروز در انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور شرکت کرده اند که نتایج این انتخابات تأثیر شگرفی بر آینده آنان خواهد گذاشت؛ مذاکرات برگزیت، استقلال اسکاتلند، هزینه های عمومی و سیاست خارجی از جمله مهم ترین زمینه های این تأثیر هستند

]]>
تداوم روند کاهشی اختلاف احزاب کارگر و محافظه کار http://www.faratab.com/news/6235/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Wed, 31 May 17 02:02:58 +0430 تداوم روند کاهشی اختلاف احزاب کارگر و محافظه کار
نخستین مناظره تلویزیونی میان «ترزا می»،رهبر حزب محافظه‌کار و «جرمی کوربین»،رهبر حزب کارگر انگلستان روز گذشته درحالی‌که 9 روز به انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا باقیست برگزار شد. در روزهای اخیر نظرسنجی ها حاکی از کاهش فاصله این دو حزب است.

]]>