فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Aug 19 23:04:58 +0430fa به بهانه سالروز اعدام «لیلا قاسم» اسطوره آزادگی و مقاومت http://www.faratab.com/news/6153/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85--%C2%AB%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA Sat, 13 May 17 09:52:36 +0430 به بهانه سالروز اعدام  «لیلا قاسم» اسطوره آزادگی و مقاومت
کردهای فیلی به اتهاماتی نظیر کرد بودن، ایرانی بودن، شیعه بودن و ... به مدتی طولانی مورد آزار و اذیت رادیکالیست های بعثی در عراق بودند و در این بین قهرمانانی نامیرا چون لیلا قاسم ...

]]>