فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 23 Jun 18 18:14:12 +0430fa من، رئیس جمهور، 19 سال دارم http://www.faratab.com/news/6150/-%D9%85%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-19-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85- Mon, 08 May 17 21:35:13 +0430  من، رئیس جمهور، 19 سال دارم
سیاست را همواره به عنوان بازی بزرگان و افراد با تجربه شناخته اند. در واقع در دنیای سیاست به دلیل ویژگی های خاص خود که نیازمند شناخت بالا از جامعه و تجربه زیاد است. بیشتر افراد وابسته به آن و سیاست مداران را افراد مسن و باتجربه تشکیل می دهند و به ندرت می ت

]]>