فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 19 May 19 19:47:08 +0430fa سانتاندر، نمادی از موفقیت بخش بانکداری اسپانیا http://www.faratab.com/news/6039/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Sat, 15 Apr 17 21:46:11 +0430 سانتاندر، نمادی از موفقیت بخش بانکداری اسپانیا
بانکداری و به خصوص بانکداری خصوصی تبدیل به نمادی برای نشان دادن رونق و اقتصاد یک کشور است. در حال حاضر یکی از نماد های به روز بودن اقتصاد یک کشور بانک های خصوصی و میزان نقش آنها در اقتصاد کشور خود است.

]]>